Lô khan trong tháng có nhiều ưu cũng như nhược điểm